he's fucking the batgirl!
he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl!
he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl!
he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl!
he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl! he's fucking the batgirl!